RSS
 

Služby

- vymáhanie pohľadávok   

- zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi   

- obhajobu obvinených v trestnom konaní   

- poskytovanie právnych rád   

- spisovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch   

- spracúvanie právnych rozborov 

 - správu majetku klientov 

 - ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci

 

Poskytované v týchto oblastiach práva:

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam a prevod nehnuteľností

(autorizovanie zmlúv o prevode nehnuteľností za rozumnú odmenu určenú dohodou)

 

 - vypracovanie kúpnej, darovacej, nájomnej, či inej zmluvy ohľadom nehnuteľností

 - vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

 - vypracovanie akéhokoľvek iného písomné podania voči katastru nehnuteľností

Obchodné právo

 

 - spisovanie návrhov a žalôb

- zastupovanie v konaní v obchodnoprávnych sporoch

- právne vzťahy z obchodnoprávnych záväzkov

- dlhy, pohľadávky

- právo obchodných spoločností

- právne služby ako zakladanie, zmena a likvidácia verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva

- vypracovanie dokumentov obchodných spoločností

- zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, zmena základného imania, prevod obchodného podielu

- kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby

- zápis do obchodného registra, vrátane zastupovania v konaní o vydanie živnostenského listu

- spisovanie obchodných zmluv, poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov

- právne rozbory, poradenstvo a konzultácie

Občianske právo

 

 - záväzkového právo

- ochrana osobnosti

- vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

- dedičské konanie

- spory zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia

- právne služby pri spisovaní jednotlivých zmluvných typov občianskeho práva, a to vrátane nepomenovaných zmlúv

- zastupovanie povinného resp. oprávneného v exekučnom konaní

Rodinné právo

 

 - zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým deťom

- právne služby pri sporoch o výživné, úprav práv k maloletým deťom

Pracovné právo

 

- uzatváranie pracovných zmluv, ukončenie pracovného pomeru

- zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zodpovednosť za škodu)

Trestné právo

 

 - zastupovanie v prípravnom konaní

- zastupovanie na hlavnom pojednávaní

- zastupovanie poškodených v trestnom konaní

- uplatňovanie škody (adhézne konanie)

Konkurz a reštrukturalizácia

 

 - právne služby pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu

- osobný bankrot fyzickej osoby

 

Správne právo

 - zastupovanie v správnom konaní, pred katastrálnym úradom, daňovými úradmi SR, stavebné konanie, priestupkové konanie a iné právne služby

Comments are closed.