RSS
 

Služby

vymáhanie pohľadávok s 50 % zľavou zo súdneho poplatku  alebo prípadným oslobodením od platenia súdneho poplatku

zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi

spisovanie kúpnych alebo darovacích zmlúv o prevode nehnuteľností v cene od 100 eur 

poskytovanie právnych rád (v cene od 15 eur do 30 eur) a to aj cestou e-mailovej komunikácie    

zakladanie, zápis vzniku, zmeny, zrušenie, prevod, zánik a výmaz SRO ako aj iných právnych foriem spoločnosti v OR  za bezkonkurenčné ceny     

spisovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch

spracúvanie právnych rozborov

správu majetku klientov

obhajobu obvinených v trestnom konaní

autorizovanie zmlúv o prevode nehnuteľností za primeranú odmenu určenú dohodou

ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci

 

Poskytované v týchto oblastiach práva:

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam a prevod nehnuteľností

vypracovanie kúpnej, darovacej, nájomnej, či inej zmluvy ohľadom nehnuteľností

vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

vypracovanie akéhokoľvek iného písomné podania voči katastru nehnuteľností

Obchodné právo

spisovanie návrhov a žalôb

zastupovanie pred súdom a v mimosúdnom konaní v obchodnoprávnych sporoch

právne vzťahy z obchodnoprávnych záväzkov

dlhy, pohľadávky

právo obchodných spoločností

právne služby ako zakladanie, zmena a likvidácia obchodných spoločností 

vypracovanie dokumentov obchodných spoločností

zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, zmena základného imania, prevod obchodného podielu

kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby

zápis do obchodného registra, vrátane zastupovania v konaní o vydanie živnostenského listu

spisovanie obchodných zmlúv, poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov

právne rozbory, poradenstvo a konzultácie

Občianske právo

záväzkového právo

zastupovanie pred súdom a v mimosúdnom konaní v občianskoprávnych sporoch

ochrana osobnosti

vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

dedičské konanie

spory zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia

právne služby pri spisovaní jednotlivých zmluvných typov občianskeho práva, a to vrátane nepomenovaných zmlúv

zastupovanie povinného resp. oprávneného v exekučnom konaní

Rodinné právo

zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým deťom

právne služby pri sporoch o výživné, úprav práv k maloletým deťom

spory o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony atď.

Pracovné právo

vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, ukončenie pracovného pomeru atď.

zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zodpovednosť za škodu atď.)

Trestné právo

zastupovanie v prípravnom konaní

zastupovanie na hlavnom pojednávaní a pri iných úkonoch v konaní pred súdom

zastupovanie poškodených v trestnom konaní

uplatňovanie škody (adhézne konanie)

Konkurz a reštrukturalizácia

právne služby pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie 

podávanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom alebo veriteľom a iné.

Správne právo

zastupovanie v správnom konaní, pred katastrálnym úradom, daňovými úradmi SR, stavebné konanie, priestupkové konanie a iné právne služby

Comments are closed.