RSS
 

Zakladanie s. r. o.

Zakladanie a zápis s. r. o. do Obchodného registra

V konečnej cene 300 eur a to už vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov

Čo Vám ponúkame ?

Ponúkame Vám týmto založenie Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu so zápisom do obchodného registra. Naše služby konkrétne zahŕňajú vypracovanie všetkých písomných dokumentov potrebných k založeniu Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu s návrhom na zápis do obchodného registra a potrebných písomných príloh k tomuto návrhu, pričom všetky tieto dokumenty vypracováva priamo advokát. Založenie Vašej spoločnosti môžeme vybaviť na “diaľku”  prostredníctvom e – mailovej komunikácie alebo telefónu, pritom je však na Vás či zvolíte aj osobné stretnutie v našej kancelárii, alebo nás budete kontaktovať telefonicky. Pokiaľ nebudete mať nejaké špeciálne požiadavky na znenie spoločenskej zmluvy resp. zakladateľskej listiny, a budete ohlasovať iba voľné živnosti, bude cena založenia a zápisu SRO do obchodného registra vo výške 300 eur a to už vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov. Pokiaľ by ste požadovali aj tzv. podstatné časti spoločenskej zmluvy nepovinné, resp. iné nepodstatné časti spoločenskej zmluvy ktoré by ste chceli mať v zmluve zakomponované, bude cena založenia a zápisu SRO do obchodného registra vo výške 350 eur a to už vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov.

Prečo podnikať ako SRO ?

K podnikaniu je možné sa združiť aj takým spôsobom, že sa založí nový právny subjekt právnická osoba, ktorý má svoju vlastnú právnu subjektivitu odlišnú od právnej subjektivity jeho zakladateľov a ktorý získa svoje vlastné podnikateľské oprávnenie. Takto založená právnická osoba môže mať právnu formu obchodnej spoločnosti alebo družstva. Pri podnikaní vo forme obchodnej spoločnosti je dôležité zvoliť najvýhodnejšiu právnu formu. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá spoločenskou zmluvou, resp. v prípade jednoosobovej spoločnosti zakladateľskou listinou. Táto forma spoločnosti umožňuje spojiť kapitálové prostriedky viacerých podnikateľov, príp. aj ich činnosti a súčasne rozdeľuje podnikateľské riziko. S. r. o. umožňuje oddelenie majetku použitého na podnikanie od osobného majetku svojich zakladateľov (spoločníkov) a tým obmedzuje riziko podnikania. Pri individuálnom podnikaní zodpovedá podnikateľ za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, nielen tou jeho časťou, ktorú vložil do podnikania. Ak individuálny podnikateľ nesplní svoje záväzky, môže byť v rámci exekúcie (výkonu rozhodnutia) alebo v konkurze postihnutý celý jeho majetok, vrátane majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pri podnikaní v spoločnosti s ručením obmedzeným oddeľuje zakladateľ časť svojho majetku, ktorý ako svoj vklad vkladá do spoločnosti. Vklad sa stáva majetkom spoločnosti a tým dochádza k oddeleniu majetku spoločnosti a spoločníka. Ak je podnikanie spoločnosti neúspešné, je postihnutá iba tá časť majetku spoločníka, ktorá reprezentuje jeho podiel v spoločnosti, nie jeho osobný majetok. Ten môže byť postihnutý len v rozsahu, v akom prípadne ručí spoločník za záväzky spoločnosti. Preto je z hľadiska obmedzenia podnikateľského rizika výhodné podnikanie vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, aj keď je spoločnosť tvorená len jedným spoločníkom (zakladateľom). U spoločnosti s ručením obmedzeným je ručenie spoločníka obmedzené na čiastku nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Spoločník, ktorý svoj vklad splatil v celom rozsahu teda veriteľom spoločnosti neručí. Spoločník, ktorý ešte nesplatil vklad, veriteľom spoločnosti síce ručí tiež celým svojím majetkom, avšak maximálne do čiastky, ktorú ešte spoločnosti dlhuje na svojom vklade. Môžeme teda zhrnúť, že podnikanie v spoločnosti s ručením obmedzeným je výhodné pre toho, kto chce obmedziť svoje podnikateľské riziko, pokiaľ má mať jeho podnikanie charakter drobného či stredného podnikania a relatívne prehľadné kapitálové väzby s možnosťou ovplyvňovať zmeny v osobách spoločníkov.

Comments are closed.