Oblasti práva

Služby a právne poradenstvo sú poskytované v týchto oblastiach práva:

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam a prevod nehnuteľností

 • vypracovanie kúpnej, darovacej, nájomnej, či inej zmluvy ohľadom nehnuteľností
 • vypracovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • vypracovanie akéhokoľvek iného písomné podania voči katastru nehnuteľností

 

Obchodné právo

 • spisovanie návrhov a žalôb
 • zastupovanie pred súdom a v mimosúdnom konaní v obchodnoprávnych sporoch
 • právne vzťahy z obchodnoprávnych záväzkov
 • dlhy, pohľadávky
 • právo obchodných spoločností
 • právne služby ako zakladanie, zmena a likvidácia obchodných spoločností
 • vypracovanie dokumentov obchodných spoločností
 • zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, zmena základného imania, prevod obchodného podielu
 • kompletná obchodnoprávna agenda pre právnické osoby a fyzické osoby
 • zápis do obchodného registra, vrátane zastupovania v konaní o vydanie živnostenského listu
 • spisovanie obchodných zmlúv, poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov
 • právne rozbory, poradenstvo a konzultácie

 

Sudcovo kladivo

 

Občianske právo

 • záväzkového právo
 • zastupovanie pred súdom a v mimosúdnom konaní v občianskoprávnych sporoch
 • ochrana osobnosti
 • vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • dedičské konanie
 • spory zo spôsobenej škody a bezdôvodného obohatenia
 • právne služby pri spisovaní jednotlivých zmluvných typov občianskeho práva, a to
 • vrátane nepomenovaných zmlúv
 • zastupovanie povinného resp. oprávneného v exekučnom konaní

 

Rodinné právo

 • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a úpravu práv k maloletým deťom
 • právne služby pri sporoch o výživné, úprav práv k maloletým deťom
 • spory o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony atď.

 

Pracovné právo

 • vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd o pracovnej činnosti, ukončenie pracovného pomeru atď.
 • zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovného pomeru (neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhrada mzdy, zodpovednosť za škodu atď.)

 

Trestné právo

 • zastupovanie v prípravnom konaní
 • zastupovanie na hlavnom pojednávaní a pri iných úkonoch v konaní pred súdom
 • zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody (adhézne konanie)

 

Konkurz a reštrukturalizácia

 • právne služby pri prihlasovaní pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie
 • podávanie návrhu na vyhlásenie konkurzu dlžníkom alebo veriteľom a iné.
 • osobný bankrot fyzickej osoby

 

Správne právo

 • zastupovanie v správnom konaní, pred katastrálnym úradom, daňovými úradmi SR, stavebné konanie, priestupkové konanie a iné právne služby