Zrušenie s.r.o.

V prípade ak sa spoločník s.r.o. rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v danej s.r.o., má na výber z niekoľkých možností ako tento krok realizovať. Jedná sa o rozhodnutie, ktoré má svoje právne následky a ktoré vieme s klientom prekonzultovať a poradiť mu.

 

A/ Prevod spoločnosti

Jedná sa vlastne iba o prevod obchodného podielu spoločníka v zmysle § 115 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorého dochádza ku zmene spoločníka. V tomto prípade sa teda ešte nejedná o zrušenie s.r.o., ale spoločnosť iba zmení “majiteľa”. Často v spojitosti s týmto dochádza aj k zmene konateľa, sídla, a obchodného mena, už v závislosti od rozhodnutia spoločníka a konateľa s.r.o. V tomto prípade nedochádza k zániku samotnej s.r.o., iba v tejto spoločnosti spoločník prípadne aj konateľ prestane pôsobiť.

 

Osoba dokument podpíše

 

B/ Likvidácia spoločnosti

V tomto prípade sa už jedná o spôsob zániku s.r.o. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti však predchádza jej zrušenie s likvidáciou. Likvidácia s.r.o. predstavuje časovo a právne náročný proces, so svojimi následkami, ktorý je ukončený výmazom s.r.o. z obchodného registra a tým zánikom spoločnosti bez právneho nástupcu.

C/ Zlúčenie spoločnosti

V tomto prípade sa jedná o spôsob zániku s.r.o. v zmysle § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka. Jedná sa o postup, pri ktorom na základe zrušenia spoločnosti bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti a imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na inú, už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.

D/ Zánik spoločnosti bez likvidácie

V odôvodnených prípadoch môže dôjsť k zrušeniu s.r.o. v zmysle § 68 ods. 2 Obchodného zákonníka aj bez likvidácie, a to napríklad ak spoločnosť nemá žiadny majetok, alebo ak súd po návrhu alebo ex offo rozhodne o zrušení spoločnosti pri porušení povinností v zmysle § 68 ods. 6 obchodného zákonníka. Na takýto zánik s.r.o. je vždy potrebné rozhodnutie súdu, tzn. výsledok záleží na konkrétnom posúdení daného prípadu.